Arbejdsområder & supervision


Jeg tilbyder:
 

- Supervision til psykologer med henblik på autorisation og specialistgodkendelse

- Supervision til plejefamilier

- Individuel og gruppesupervision til lærere og pædagoger i dag- og døgninstitutioner

- Egen terapi/personlig udviklingsarbejde til psykologer, med henblik på specialistuddannelse


Om den teoretiske ramme for supervision og egen terapi/personlig udviklingsarbejde til psykologer

" For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg kunne forstaa mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-forstaaen gjældende, saa er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse".- Søren Kirkegaard

Du kan læse i menuen, at jeg kombinerer forskellige teorier og metoder, bl.a. metoderne som ofte omtales af fagfolk som modsatrettede. Jeg er optaget af at forbinde og forene psykodynamisk og narrativ tilgang, to forskellige tilgange, som jeg synes supplerer hinanden godt. Ligesom i øverste citat, "må jeg forstå mere end han", og samtidigt "dog først og fremmest forstå det, han forstår".

I den narrative tilgang kan der være tilbøjelighed til at tænke, at der ikke findes en sandhed, og at det enkelte har den bedste ekspertise om sig selv.
I den psykodynamiske tilgang kan der være tilbøjelighed til at tænke, at sandheden findes, og det er psykologen, der er eksperten, som kender sandheden.
Jeg er optaget af at forene disse to, og jeg har ofte det nævnte citat på sinde.

Jeg har taget en toårig narrativ specialistuddannelse i 2013 og 2014, ved Narrativ Praksis, efter jeg blev inspireret af foredrag om hvordan vores handlinger kan forstås med udgangspunkt i vores værdier, hvordan vi kan skabe mening med det vi oplever, og hvordan vi kan få øje på undtagelse fra problemerne.
I perioden efter 2014 er jeg blevet mere nysgerrig på ubevidste processer, og har efterfølgende taget en psykodynamisk uddannelse ved Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi (IPP) og er nu i gang med uddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi, ved Institut for Gruppeanalyse.
Jeg er meget optaget af udviklingspsykologien, især tidlig tilknytning. Jeg har især interesseret mig for tilknytningsmønstre og Bowlbies indre arbejdsmodeller, Fonagys mentaliseringsteori, og Sterns teori om samspil i en tidlig alder. Jeg har stiftet bekendskab med objektrelations teoretikkere, særligt Winnicot og Klein, men Sterns forståelse af tidligt samspil ligger mig mere nær end Kleins.
Ubevidste fænomener, som f.eks.forsvarsmekanismer, parallele processer, og ræsonans, vækker fortsat min nysgerrighed og undren.


Emner som jeg interesserer mig særligt for: